Virtual Embalming, Frederik Heyman

Photo: Stelios Tzetzias

Plásmata: Bodies, Dreams, and Data

Info