Photo: Amalia Kovaiou

Move over New York: Athens Sleeps Far Less than the Big Apple