Photo: Courtesy of Carwan Gallery

India Mahdavi: Achromia

Info