Photo: Amalia Kovaiou

Carnival Parades in Athens

Info