Photo: Amalia Kovaiou

Celebrate Carnival in Athens!

Info